Quyết định số 23/QĐ-LĐTDVN: Về việc hủy kết quả của Trọng tài, Huấn luyện viên KVTT quốc gia năm 2016


  

Nguồn tin: Liên đoàn Thể dục Việt Nam